Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын байгууламж, төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт тавигдах шаардлага, хог хаягдал булах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны тухай журам/


2006 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 404“Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай” хуулийн 8.1.4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.“Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын байгууламж, төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт тавигдах шаардлага, хог хаягдал булах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны тухай журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2.Хог хаягдал булах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай холбоотой харилцааг энэхүү журмаар зохицуулж байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.


             САЙД И.ЭРДЭНЭБААТАР


       Улсын бүртгэлд 2006 оны 12 дугаар сарын 14-ний 2656 дугаарт бүртгэсэн