Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам/


2011 оны11 дүгээр сарын 03-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 301Автотээврийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.“Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2.Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Авто тээврийн газар /Б.Цэнгэл/-т үүрэг болгосугай.


3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын “Журам батлах тухай” 2000 оны 75 дугаар тушаал, “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2004 оны 56 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД Х.БАТТУЛГА


Улсын бүртгэлд 2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 3290 дүгээрт бүртгэсэн.