Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/


2006 оны 11 дүгээр сарын 27 -ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 388"Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай" хуулийн 9.1.1 дүгээр заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврыг 1 дүгээр хавсралтаар, санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягтуудыг 2 дугаар хавсралтаар, санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах аргачлалыг 3 дугаар хавсралтаар, бүтээгдхүүний өртөг тооцох зааврыг 4 дүгээр хавсралтаар, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан гаргах журмыг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.


2. Энэ тушаалыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, энэ талаар мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, Төсвийн бодлого зохицуулалтын газар /Б.Батжаргал/, Нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын газар /Ж.Үхэртар/-т тус тус үүрэг болгосугай.


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог шинэчлэх тухай" Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 253 тоот тушаал болон "Журам батлах тухай" 2002 оны 364 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтыг тус тус хүчингүйд тооцсугай.


САЙД Н.БАЯРТСАЙХАН


Улсын бүртгэлд 2007 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 2671 дүгээрт бүртгэсэн.