Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


2005 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 139Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор ТУШААХ нь:


1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт нийтээр дагаж мөрдөхөөр хэм хэмжээ тогтоосон зарим тушаал нь шинээр батлагдсан хууль тогтоомжтой нийцэхгүй болсон, давхцаж байгаа, цаашид дагаж мөрдөх шаардлагагүй гэж үзсэн тул хавсралтад дурдсан тушаалуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай .


2. Энэхүү тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Төрийн захиргааны удирдлагын газар                            /Д. Жанцанхорол/-т даалгасугай.


САЙД Д. ТЭРБИШДАГВА