Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


1997 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А/272Монгол улсын Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:


Шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн актуудыг хянан шинэчилж байгаа болон яамны бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ХААҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээн дэх зарим тушаал, тушаалын заалтыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                          САЙД                                                          Л.НЯМСАМБУУ


                                                1998 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1146 дугаарт бүртгэсэн.