Хэвлэх DOC Татаж авах
НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр

сарын 16-ны өдрийн 3287 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2011 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 5-ны өдөр                                                                                                               Дугаар 123                                                                                                                          хот

 

 

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС,

ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Нотариатын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.2, 12.3 дахь хэсэг, Монголын Нотариатчдын танхимаас 2011 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 266 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын хэмжээ"-г хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулж "Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын жишгийг шинэчлэн тоггоох тухай" Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 192 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ