Хэвлэх DOC Татаж авах
НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өрөмдлөгийн багажийн норм /БНбД 82-04-01/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өрөмдлөгийн багажийн норм /БНбД 82-04-01/


2001 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 62Монгол улсын "Барилгын тухай" хуулийн 6.1.2 дугаар заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. "Өрөмдлөгийн багажийн норм"/БНбД 82-04-01/-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэ нормыг "Цооногийн ажлын төсвийн норм" боловсруулах ажилд хэрэглэхийг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар /н.Бямбажав/, "Барилга-Архитектур" корпораци /н.Хайсамбуу/-д зөвшөөрсүгэй.


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Усны аж ахуйн яам /хуучин нэрээр/- ны сайдын 1985 оны 90 дүгээр тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.


                                                                  САЙД                                                           Б.ЖИГЖИД


                                          2001 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1776 дугаарт бүртгэсэн.