Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


1997 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А/201/292/91Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд /хуучин нэрээр/, Улсын гаалийн ерөнхий газар, Улсын татварын ерөнхий газрын /хуучин нэрээр/ даргын 1995 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Хамтран ажиллах тухай” 105/283/110, 1995 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 108/297/119 дүгээр тушаалыг 1997 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙ                                                          УЛСЫН ГААЛИЙН                                            ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН


ҮЙЛДВЭРИЙН  САЙД Л.НЯМСАМБУУ                   ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  ДАРГА Д.ЦЭНД                     ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  ДАРГА Ж.БААСАНДАШ 

Улсын бүртгэлд 1997 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1038 дугаарт бүртгэсэн.