Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2009 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр                                                                        Дугаар 167                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын “Газрын тухай хууль"-ийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1, 19.1.5-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2007 оны 136 дугаар тушаалаар баталсан Тазар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлал"-ын 4.1 дэх хэсгийн хүснэгт 1-д дор дурдсан заалтыг нэмсүгэй. Хүснэгт-1

Суурин газрын 1 м2 газрын суурь үнэ /төг/
Зэрэглэл Хүн амын тоо /мян.хүн/ Нэр    
Нийслэл   Улаанбаатар  
      Багануур, Багахангай, Налайх 800

 

2.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлал"-ын 6 дахь хэсгийн "... 1м2 газрын суурь үнийг авч тооцно" гэснийг "...1м2 газрын суурь үнийг 2 дахин багасгаж тооцно" гэж өөрчилсүгэй.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын газар/С.Очирбат/-т үүрэг болгосугай.                   

 

 

САЙД                                                               Х.БАТТУЛГА

Улсын бүртгэлд 2009 оны 7 дугаар сарын 09-ны өдрийн 3058 дугаарт бүртгэсэн