Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


1997 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 112/А/27Монгол Улсын Гаалийн тухай хууlийн 32 дугаар зүйл, Гаалийн тарифын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:


“Журам батлах тухай” Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Худалдаа, үйлдвэрийн сайдын 1994 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 130/185 дугаар тушаалыг 1997 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай. 


                                   


       МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН                                                                                       МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ


                  ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

                                     Д.ЦЭНД                                                                                                           Л.НЯМСАМБУУ


                                            1997 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын бүртгэлийн 945 дугаарт бүртгэсэн.