Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУУДАН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ШУУДАН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ


1999 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 330Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 1999 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн 21 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:


Нэг. "Шуудан холбооны дүрэм''-ийг хавсралтаар баталсугай.


Хоёр. Шуудан холбооны дүрмийг мөрдөх; хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Батжав Монгол шуудан УҮГ-ын гүйцэтгэх захирал Ж.Баатархүү нарт даалгасугай.


                                                                    САЙД                                                              Г.БАТХҮҮ


                                                                                          улсын бүртгэлийн 1504 дугаарт бүртгэсэн.