Хэвлэх DOC Татаж авах
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон болон ч

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт/


2003 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 321БСШУ-ны сайдын зөвлөлийн 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Энэхүү шалгуур үзүүлэлтийн дагуу өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч ажиллахыг өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт даалгасугай.


3. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан хөндлөнгийн үнэлгээ өгч, жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан БСШУЯ-нд ирүүлж байхыг аймаг нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.


4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газар (Г.Батболд)-т даалгасугай.


5.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Сургуулийн ажлыг үнэлэх журам, заавар батлах тухай” Шинжлэх ухаан, боловсролын сайдын 1994 оны 187 дугаар, “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 34 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                                                САЙД            А.ЦАНЖИД 


                                              2003 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр улсын бүртгэлийн 2336 дугаарт бүртгэсэн