Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

                                                                                                    

2012 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                                                Улаанбаатар
сарын  17-ны  өдөр                                                                                               Дугаар 131                                                                                                        хот


                               
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45.5-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Худалдан авах ажиллагааны газраас 2013 онд хэрэгжүүлэх улсын болон бүс нутгийн чанартай төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралт ёсоор  баталсугай./ЗГ-ын 2013-3-16-ны 90, ЗГ-ын 2013-3-30-ны 119, 2013-4-13-ны 133, 2013-4-20-ны 149, 2013-6-8-ны 207, 2013-6-22-ны 222, 2013-6-26-ны 224, 2013-8-2-ны 277, 2013-8-23-ны 305-р тогтоолоор хавсралтад өөрчлөлт орсон/

 

2. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулан ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны газар (Д.Энхжаргал)-т, холбогдох баримт материалыг хугацаанд нь хүргүүлж ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 

Монгол Улсын Шадар сайд                                                 Д.ТЭРБИШДАГВА