Хэвлэх DOC Татаж авах
БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР ТОГТООХ ТУХАЙ/ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016.09.28 а/439 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон/

/ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн а/439 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 4 дүгээр

сарын 18-ны өдөр                                                                                             Дугаар 107                                                                                                    Арвайхээр

 
БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР ТОГТООХ ТУХАЙ

                                                                                                                   

Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын Ногоон хэрэм хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг.Жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг бүх нийтээр мод тарих өдөр болгон тогтоосугай.

Хоёр.Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулж, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийг өргөнөөр оролцуулж, ажиллахыг Байгаль орчны алба /Г.Баясгалан/, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

Гурав.Жил бүр 16 нас хүрсэн иргэнээр 1 мод, аж ахуйн нэгж байгууллагаар 5-аас доошгүй мод тариулан хүлээн авч байхыг Сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

Дөрөв.Өөрийн хөрөнгөөр мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах журам боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ҮДББОБЗХэлтэс /Г.Ганболд/-д даалгасугай.


 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                          Б.ЭРДЭНЭБИЛЭГТ