Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ,шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах,тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тав

                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

    2012 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар

    сарын 15-ны өдөр                                                                                   Дугаар 238                                                                                          хот

 

                                                                                                              Журам батлах тухай

 

Төсөвт байгууллагын төсвийн зарлагыг хэмнэх сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 11.1.2, 46.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг.“Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Төсвийн урамшуулал тооцох маягт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж, 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс мөрдсүгэй.

Хоёр.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн бодлогын газар /Ж.Ганбат/, Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, Аймаг, нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсүүдэд тус тус үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2007 оны 11 дүгээр тушаалыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

                                                                                                    САЙД                                                              Ч.УЛААН

 

 

 

                                                            Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2012 оны 12 сарын 21-ний  өдрийн 3354 дугаарт  бүртгэв.