Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын нийтлэг журам/

              МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр                                               Дугаар 239                                   Улаанбаатар хот                                                                                                      

                                                                                                       

      ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтыг оновчтой болгох, төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.19 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1.”Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг хавсралтаар баталж, 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлэхээр тогтоосугай.

            2.Батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг холбогдох төсвийн эрх захирагч нарт үүрэг болгосугай.

            3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 24 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам”-ыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                    САЙД                                                Ч.УЛААН

 

 

/Сангийн сайдын 2015 оны 165-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав./

 

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3353 дугаарт бүртгэв.