Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам/ ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон

 

ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар
сарын  22-ны   өдөр                                                                                   Дугаар 205                                                                                     хот


                               
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Төсвийн тухай хуулийн 37.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 

Сангийн сайд                                                                         Ч.УЛААН