Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМНИЙН ГОВИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар
сарын  28-ны   өдөр                                                                                 Дугаар 212                                                                                        хот


                               
ӨМНИЙН ГОВИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ
ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 

 

Улсын Их Хурлын 2009 оны 57 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газар болон “Айвенхоу Майнз Монголия инк”, “Айвенхоу Майнз лимитед”, “Рио Тинто интернэшнл холдингс лимитед” компани хоорондын хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Өмнөговь аймаг, орон нутгийн хөгжлийн стратеги, төлөвлөгөө болон төсвийг боловсруулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Засгийн газарт туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий Өмнийн говийн хөгжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Өмнийн говийн хөгжлийн төлөвлөлт, хүн амын төвлөрөл, суурьшлыг урьдчилан тооцож, хот байгуулалт, дэд бүтцийн нэгдсэн бодлогоор хангах, хөрөнгө оруулагчийн зүгээс “Оюутолгой” төслийн тогтвортой үр ашгийг хангах ажлыг зохион байгуулахад Засгийн газарт үр дүнтэй дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Өмнийн говийн хөгжлийн зөвлөлд үүрэг болгосугай.

 

3. Зөвлөлийн ажиллах журмыг баталж, мөрдүүлэхийг Уул уурхайн сайд Д.Ганхуягт даалгасугай.

 

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Өмнийн говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 124 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 


Уул уурхайн сайд                                                                   Д.ГАНХУЯГ