Хэвлэх DOC Татаж авах
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих,  ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт  оруулах тухай/Энэ тогтоолыг 2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 44 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2012 оны 12 сарын 28 өдөр                         Дугаар  73                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих,

ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга

хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт

 оруулах тухай

 

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2011 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолын 4 дэх заалтын  “2013 оны 7 дугаар сарын 01-ний” гэснийг “2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний” гэж өөрчилсүгэй.

2.Энэ тогтоолыг 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД