Хэвлэх DOC Татаж авах
Шүүгчийн орон тоо батлах тухай/Энэ тогтоолыг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2013 оны 01 сарын 24 өдөр                          Дугаар  12                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

Шүүгчийн орон тоо батлах тухай

 

            Шүүхийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

1.Шүүх байгуулах тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 1 дүгээр хавсралтаар, анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

 

2.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дараах тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

1/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1993 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 дугаар тогтоол;

 

2/”Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоол;

 

3/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1996 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоол;

 

 4/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1999 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоол;

 

 5/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2002 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 97 дугаар тогтоол;

 

 6/“Шүүгчийн орон тоо, цалингийн хэмжээ тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол;

 

 7/“Шүүгчийн орон тоо тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол.

 

 3.Энэ тогтоолыг Шүүх байгуулах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

 

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

Д/д

 

Шүүхийн нэр

 

Шүүгчийн орон тоо

Ерөнхий шүүгч

шүүгч

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

 ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

1

6

2

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх

1

6

3

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны

3 дугаар шүүх

1

6

4

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

5

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

1

6

6

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

1

6

7

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

1

8

8

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

1

8

9

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

1

8

10

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

1

18

 

 

Нийт

 

10

 

78

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

 ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

1

6

2

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх

1

6

3

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны

3 дугаар шүүх

1

6

4

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

5

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

1

6

6

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

1

6

7

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

1

8

8

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

1

8

9

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

1

8

10

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

1

18

 

 

Нийт

 

10

 

78

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

 ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

12

 

Нийт

1

12

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 12 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН

 ОРОН ТОО

 

Д/д

Шүүхийн нэр

 

Шүүгчийн орон тоо

Ерөнхий шүүгч

шүүгч

ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

 ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

38

2

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

38

3

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

6

4

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

 

Нийт

4

88

ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

 ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

38

2

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

38

3

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

6

4

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

 

Нийт

4

88

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Захиргааны хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

3

2

Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

3

3

Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

3

4

Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

3

5

Захиргааны хэргийн анхан шатны 5  дугаар шүүх

1

3

6

Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх

1

4

7

Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх

1

3

8

Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх

1

3

9

Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх

1

3

10

Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх

1

3

11

Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх

1

4

12

Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх

1

3

13

Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх

1

3

14

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх

1

3

15

Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх

1

3

16

Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх

1

3

17

Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх

1

3

18

Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх

1

3

19

Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх

1

3

20

Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

1

14

 

Нийт

20

73

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Сум дундын 1 дүгээр шүүх

1

6

2

Сум дундын 2 дугаар шүүх

1

6

3

Сум дундын 3 дугаар шүүх

1

6

4

Сум дундын 4 дүгээр шүүх

1

6

5

Сум дундын 5 дугаар шүүх

1

6

6

Сум дундын 6 дугаар шүүх

1

6

7

Сум дундын 7 дугаар шүүх

1

11

8

Сум дундын 8 дугаар шүүх

1

6

9

Сум дундын 9 дүгээр шүүх

1

6

10

Сум дундын 10 дугаар шүүх

1

11

11

Сум дундын 11 дүгээр шүүх

1

6

12

Сум дундын 12 дугаар шүүх

1

6

13

Сум дундын 13 дугаар шүүх

1

6

14

Сум дундын 14 дүгээр шүүх

1

11

15

Сум дундын 15 дугаар шүүх

1

6

16

Сум дундын 16 дугаар шүүх

1

6

17

Сум дундын 17 дугаар шүүх

1

6

18

Сум дундын 18 дугаар шүүх

1

6

19

Сум дундын 19 дүгээр шүүх

1

6

20

Сум дундын 20 дугаар шүүх

1

6

21

Сум дундын 21 дүгээр шүүх

1

6

22

Сум дундын 22 дугаар шүүх

1

6

23

Сум дундын 23 дугаар шүүх

1

9

24

Сум дундын 24 дүгээр шүүх

1

6

25

Сум дундын 25 дугаар шүүх

1

6

26

Сум дундын 26 дугаар шүүх

1

6

27

Сум дундын 27 дугаар шүүх

1

12

28

Сум дундын 28 дугаар шүүх

1

6

29

Сум дундын 29 дүгээр шүүх

1

6

 

Нийт

29

198

 

 

--оОо—