Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                Улаанбаатар
сарын  2-ны   өдөр                                                                                                          Дугаар 78                                                                                              хот

 

    
ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Хүнсний тухай хуулийн 18.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг 1 дүгээр, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. /Энэ тогтоолын 2-р хавсралтад ЗГ-ын 2016-1-18-ний өдрийн 49-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

 

2. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 


Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд                                            Х.БАТТУЛГА