Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол  Улсын  Эрдэнэсийн  сангийн     үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон     гүйлгээ сангийн зарлагын 2013 оны   төсвийн тухай

 МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2013 оны 04 сарын 11 өдөр                                                                                  Дугаар  28                                                                  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

        Монгол   Улсын   Эрдэнэсийн   сангийн

        үндсэн сангийн  орлого, үндсэн болон

       гүйлгээ сангийн зарлагын 2013 оны

    төсвийн тухай    

 

             Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ  нь:

 

            1.“Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон гүйлгээ сангийн зарлагын 2013 оны төсөв”-ийг хавсралтаар баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД