Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ    МЭДЭГДЭЛ, 2015-2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ  МЭДЭГДЭЛ, 2015-2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд  

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл
2014 он 2015 он 2016 он
1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 11.2 10.2 7.0
2 Хэрэглээний үнийн индексийн түвшин 9.0 7.0 6.0
3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 6,903.8 7,201.1 7,322.2
 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 33.7 29.4 26.5
4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 7,313.8 7,690.9 7,874.9
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 35.7 31.4 28.5
5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлт /тэрбум төгрөг/ 684.0 397.0 184.0
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 3.3 1.6 0.7
6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ -410.0 -489.8 -552.7
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -2.0 -2.0 -2.0
7  Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын  хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 2,006.4 1,967.3 2,026.3
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 9.8 8.0 7.3
8  Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 8,201.2 9,796.5 11,054.6
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 40.0 40.0 40.0
  9  Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 266.8 272.8 285.8
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 1.3 1.1 1.0
/Дээрх 1 дүгээр зүйлийг 2014 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл
2014 он 2015 он 2016 он
11 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 14.8 16.0 14.8
22 Хэрэглээний үнийн индексийн дундаж түвшин   8.0   7.0   6.0
23 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/   6,883.9   8,210.6   9,456.9
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   33.6   33.5   32.3
44 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/   7,293.9   8,696.8   10,041.8
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   35.6   35.5   34.3
55 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /хувь/   10.0   19.2   15.5
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   3.2   5.7   4.6
66 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/   -410.0   -486.2   -584.9
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   -2.0   -2.0   -2.0
77 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/   2,006.2   2,809.8   3,246.3
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   9.8   11.5   11.1
88 Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/   8,201.2   9,797.9   11,444.2
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   40.0   40.0   39.0
99 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/   266.8   318.9   350.8
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь   1.3   1.3   1.2
/Энэ зүйлийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД