Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /гэрээгээр эзэмшүүлж болох ойн сан/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  6 дугаар                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар
сарын  15-ны  өдөр                                                                                                            Дугаар 213                                                                                                      хот


                                                         
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Ойн тухай хуулийн 4.9-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлж болох хамгаалалтын бүсэд хамаарах ойн сангийн нэршлийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай. 

 

  2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт мэргэжил, арга зүйн чиглэл өгч ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюунд даалгасугай. 
 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                       Н.АЛТАНХУЯГ

 


Байгаль орчин, ногоон
       хөгжлийн сайд                                                                            С.ОЮУН