Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД  ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2013 оны 05 сарын 24 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ

ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр баталсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД
Хэвлэх