Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2012 оны 11 сарын 02 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

  ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ

   ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.2002 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр баталсан Монгол Улс, Нидерландын Вант Улс хоорондын Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД