Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ НИЙЛЭГ ХАЛЬСАН УУТНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАРИМ НИЙЛЭГ ХАЛЬСАН УУТНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2009 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр баталсан Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хог хаягдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                      Д.ДЭМБЭРЭЛ