Хэвлэх DOC Татаж авах
УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ  ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ  БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1995 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                Д.ДЭМБЭРЭЛ