Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох журам, Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгох журам/

                                                    Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2013 оны 10 дугаар

сарын 1-ний өдрийн 3405 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

 

 

2013 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 23-ны өдөр                                                                                                       Дугаар А/181                                                                                                                       хот

 

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын тухай хуулийн 24.2, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 82.7, 83.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгох журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 104 дүгээр тушаал болон 2011 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 92 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Уг журмыг 2013 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа Д.Ядамдорж/-т даалгасугай.

 

 

 

                                                                                                               САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН