Хэвлэх DOC Татаж авах
УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 9  дүгээр                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын 21-ний өдөр                                                                                                   Дугаар 326                                                                                          хот


 УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ

 

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 15.3, 20.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ”-г 1 дүгээр, “Усны нөөц ашигласны төлбөрөөс хөнгөлөх хувь, хэмжээг”-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

 

2. Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг усны сав газар тус бүрээр тогтоож мөрдүүлэхийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.

 

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Ус ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2009 оны 11 дүгээр сарын      25-ны өдрийн 351 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 

Байгаль орчин, ногоон
      хөгжлийн сайд                                                                   С.ОЮУН