Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2013 оны 09 дүгээрсарын 26-ны өдөр                               Дугаар A/199                           Улаанбаатар хот

                                                                                            

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсэг, Хууль зүйн яамны 2013 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/2334 тоот албан бичгээр ирүүлсэн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн  ТУШААХ нь:

1. “Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-г 1 дүгээр, “Гаалийн төв болон салбар лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хэмжээ”-г 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

 

2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /Ц.Уугангэрэл/-д даалгасугай.

 

3. Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 673, 2009 оны 181, 2009 оны 361, 2010 оны 402, 2011 оны 293, 2013 оны А/83 тоот тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ДАРГА                                           О.ГАНБАТ

 

 

/ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/29 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт орсныг тусгав/