Хэвлэх DOC Татаж авах
ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2012 оны  12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын 19-ний өдөр                                                                                                        Дугаар А-125                                                                                                                   хот

 

 

ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

      “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль”-ийн 16 дугаар зүйлийн 16.5 хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

      1.”Ойн дагалт баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ”-г хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

      2.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, сум дундын болон сумын ойн ангийн дарга нарт даалгасугай.

 

      3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Гантулга/, Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Д.Энхбат/-д үүрэг болгосугай. 

 

 

 

САЙД                                                                                    С.ОЮУН