Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаад улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн ганцаарчлан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулан Монгол Улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2013 оны 12 дугаар

сарын 19-ний өдрийн 3420 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

 

 

2013 оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 14-ний өдөр                                                                                                     Дугаар А/211                                                                                                                          хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.11, Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3, 4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Гадаад улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн ганцаарчлан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулан Монгол Улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаалын хавсралтаар баталсан журам мөрдөгдөж эхлэхээс өмнө Монгол Улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байсан гадаадын иргэн, гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд тус журмын дагуу бүртгүүлэх, өөрчлөн зохион байгуулагдах хугацааг 2014 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл тогтоосугай.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Ж.Баярцэцэг/-д даалгасугай.

 

 

 

                                                                                                   САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН