Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨСВӨР ҮЕИЙН ШИГШЭЭ БАГ ХИЧЭЭЛЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ /Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/

/Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2007 оны 12 дугаар
сарын 29-ний өдөр                                                     Дугаар 403                                                 Булган

ӨСВӨР ҮЕИЙН ШИГШЭЭ БАГ ХИЧЭЭЛЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 8, 9,10 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:      

Нэг.Аймгийн хэмжээнд өсвөр үеийн шигшээ баг хичээллүүлэх журмыг нэгдүгээр, шаардагдах төсвийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.        

Хоёр.Шигшээ багийн тамирчдыг журмын дагуу сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан, үр дүнг тооцож, хавсралтад заасан төсвийн дагуу шаардагдах санхүүжилтийг жил бүр байгууллагын төсөвтөө тусган ажиллахыг аймгийн биеийн тамир спорт хороо /Д.Эрдэнэбилэг/-нд үүрэг болгосугай.          

Гурав.Шигшээ багийн тамирчдаас спортын өндөр амжилт гаргасан баг тамирчдыг амжилт гаргасан тухайн цаг үед нь зохих дүрэм, журмын дагуу урамшуулж байхыг нийгмийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс /Г.Буянжаргал/-т үүрэг болгосугай.  

 

 

 

 


                                    ЗАСАГ ДАРГА                                                                       М.ОЮУНБАТ