Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2014 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А-03                             

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”  хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга нарт  үүрэг болгосугай

САЙД                           С.ОЮУН