Хэвлэх DOC Татаж авах
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ ТОГТООХ ТУХАЙ - Засаг даргын 2020 оны А/259 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.

Засаг даргын 2020 оны А/259 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

 

2004 оны 03 дугаар

сарын 03-ны өдөр                                                                                               Дугаар 53                                                                                                      Чойр  

 

 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

Газрын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 1 дэхь заалт, Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын даргын 2003 оны 218 дугаар тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг."Говьсүмбэр аймгийн төвийн эзэмшил, ашиглалтанд олгох газрын үнэлгээний бүсчлэл"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, "Аймгийн нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн болон газар тариалангийн бус аж ахуйн зориулалтаар эзэмшил ашиглалтанд олгох 1м2 газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ"-ийг 2 дугаар хавсралтаар, "Газар тариалангийн зориулалтаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах 1 га газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ"-ийг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус батласугай.

Хоёр.Энэхүү захирамжийн 2, 3-р хавсралтыг үндэслэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын дуудлага худалдааны анхны үнэлгээг тогтоож, мөрдөн ажиллахыг Сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Гурав.Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг газрын алба Ц. ДАНЗАСОДОВ-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                    Ж.БАЯНМӨНХ