Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2014 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

 Дугаар 115

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

                         

            Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

            1. “Нийслэлийн цагдаагийн газар”-ыг “Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар” болгон өөрчлөн зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжинд даалгасугай.

            2. “Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2011 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг норматив”-ын “Нэг. Цагдаагийн байгууллагын бүтэц, орон тооны жишиг норматив”-д дор дурдсан нэмэлт оруулсугай:

16 Хотын цагдаагийн газар -500000-аас доошгүй хүн амтай хотод
 

                        Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                           Н.АЛТАНХУЯГ

               

                        Хууль зүйн сайд                                                                Х.ТЭМҮҮЖИН