www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /


Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 1995 оны 9 дүгээр

сарын 26-ны өдрийн 818 дугаарт бүртгэв

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙД,

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫНДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

1995 оны 9 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 11-ний өдөр                                                                                                      Дугаар 181/252                                                                                                                   хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

                                                                                     САНГИЙН САЙД                                        Э.БЯМБАЖАВ

                                                                                    ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

                                                                                   ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                       Ц.ПҮРЭВ