www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /2005-29-г/


МОНГОЛ УЛСЫН

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дхаь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний гишүүнийг томилох журам”-ыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоох болсонтой холбогдуулан Түлш, эрчим хүчний сайдын 2005 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн “Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүнийг томилох, ажиллах журам батлах тухай” 29 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД      П.ГАНХҮҮ