www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай


МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                 
Улаанбаатар хот

Дугаар 404   

Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

            Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9, 15.10, 15.13 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1.Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам”-ын 4 дүгээр зүйлд дараах агуулгатай хэсэг нэмсүгэй:

            “4.6. Албан татвар төлөгч нь энэ журмын 4.2.2-т заасныг үл харгалзан тухайн хуанлийн жилийн сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн эхний сарын өдрийн 8-ны дотор бүртгүүлсэн байна.”

            2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар (Ж.Ганбат), Төрийн сангийн газар (С.Наранцогт), Татварын ерөнхий газар (Л.Зориг)-т тус тус үүрэг болгосугай.

            3.Энэхүү тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

САЙД                                            Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН