www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ СПОРТОД АПАРТЕИД БОДЛОГО ЯВУУЛАХЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ
Конвенцийг 1985 оны 12 дугаар сарын 10-ны баталж, 1988 оны 4 дүгээр сарын 3-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон*