www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /2002 оны А-26/17-г/


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                   
Улаанбаатар хот

Дугаар А/185 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.5, Засгийн газрын хуралдааны 2016 оны 41 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2017 оны 14/1974, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын 2017 оны 03/935 дугаар албан бичгийг үндэслэн “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар хамтран ажиллах тухай” Байгаль орчныг хамгаалах албаны дарга, Төмөр замын Хэрэг эрхлэх газрын 2002 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А-26/17 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                     Д.ОЮУНХОРОЛ