www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
“Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн

батлах тухай

“Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.11 болон тус хуулийн 6.1.4-д заасан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2017 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г хавсралтад зааснаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны 19 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /С.Адъяасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА                                               С.АДЪЯАСҮРЭН

              ГИШҮҮД                                            Э.АЛТАНБАГАНА

Б.БАЛГАНСҮРЭН

Ц.НЯМДОРЖ

Б.ЧИНБАТ

Э.ЭНХТУЯА