www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2009 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 12

Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ын Арван нэг дэх хэсгийн 11.1-д дор дурдсан агуулга бүхий хэсэг нэмсүгэй:
“...Түрээслэгч өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд анх байгуулсан гэрээг үргэлжлүүлэн мөрдөх бөгөөд гэрээний нөхцөлийн талаар тохиролцож протокол үйлдэж сунгалтын хамт гэрээнд хавсаргана. Энэхүү протокол нь гэрээний салшгүй хэсэг байна. ”

                         ДАРГА              Д.СУГАР

                         ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА          Л.ГАНБАТ

       Улсын бүртгэлд 2009 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3081 дугаарт бүртгэсэн
2009-01-21