www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/223 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/


/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/223 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                             Дугаар А/139                                                                                                  Улаанбаатар хот

МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн тухай хуулийн 55.5 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийн маягт”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оьы 468 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Маягт хэвлүүлэхэд гарах зардлыг гаргахыг Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч /З.Рина/-д зөвшөөрсүгэй.

4.Энэ тушаалыг 2012 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй

                                                                                     ДАРГА                                              Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Улсын нэгдсэн санд 2012 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 3342 дугаарт бүртгэв.