www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үүсэх хог хаягдлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч хариуцах/


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А-429/257

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.14 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Үүсэх хог хаягдлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч хариуцах зарим бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэн, мэргэжил, арга зүйгээр ханган ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /Г.Нямдаваа/-д, Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/-д тус тус үүрэг болгосугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,                                                                 САНГИЙН САЙД                             

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                   

Н.ЦЭРЭНБАТ                                                                        Х.ХҮРЭЛБААТАР