www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах)


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 163

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6.1.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:

1. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Б.Энх-Амгаланд, хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, түүнд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжаар санхүүжүүлэх замаар хэрэгжүүлэхийг холбогдох сайд, агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг жил бүрийн I улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулж байхыг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөлд үүрэг болгосугай.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 146 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                У.ХҮРЭЛСҮХ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд                                               Б.ЭНХ-АМГАЛАН