www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮИ БОЛГОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ ТУШААЛ ХҮЧИНГҮИ БОЛГОХ ТУХАЙ
1997 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/201/292/91

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд (хуучин нэрээр), Улсын гаалийн ерөнхий газар, Улсын татварын ерөнхий газрын (хуучин нэрээр) даргын 1995 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн "Хамтран ажиллах тухай" 105/283/110, 1995 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 108/297/119 дүгээр тушаалыг 1997 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
                             ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД                         УЛСЫН ГААЛИЙНЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА  
                                                  Л.НЯМСАМБУУ                                                                                     Д.ЦЭНД 
                                                                  

                                                                  ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА     

                                                                                                            Ж.БААСАНДАШ
                                             1997 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1038 дугаарт бүртгэсэн