www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ, ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр                                             Дугаар 6/6                                                      Даланзадгад

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ,

ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2“д”, 18.1.1“ж”, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 1-1/1447 дугаар албан бичгийг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Аймаг, сумын Засаг даргаас тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад хураах зарим тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу тусгай зөвшөөрлийг олгож, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, тэмдэгтийн хураамжийн хэрэгжилтийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Н.Наранбаатар/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 78 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА                                              Х.СУГИР