www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 4501 дүгээрт бүртгэв.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                      Дугаар 158                                                                                                                       Улаанбаатар хот